Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser for Gassleverandøren AS

1. Parter / anvendelse

Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder ved leveranse av produkter og tjenester fra Gassleverandøren Norge AS til næringsvirksomhet. Bedrifter som bestiller produkter eller tjenester fra Gassleverandøren eller Gassleverandørens samarbeidsparter på grunnlag av avtaler hvor disse bestemmelsene kommer til anvendelse, kalles” Kjøperen”. Kjøperens eventuelle Generelle kjøpsbetingelser gjelder bare når Gassleverandøren har gitt skriftlig og uttrykkelig bekreftelse på dette, og er da underordnet leveringsbestemmelsene i dette dokumentet.

Tilbud på grunnlag av disse leveringsbestemmelsene bortfaller dersom de ikke aksepteres omgående og i skriftlig form, om ikke annet er angitt. Avtaler på grunnlag av leveringsbestemmelsene trer i kraft først når samtlige parter har undertegnet dem.

2. Betalingsbetingelser / forbud mot motregning

Betaling for leveransen skal være Gassleverandøren i hende innen forfallsdato angitt på fakturaen, 14 dager etter fakturadato. Kjøperen kan ikke motregne krav overfor Gassleverandøren mot Gassleverandøren krav om betaling for levert vare eller tjeneste. Ved forsinket betaling påløper lovfestet forsinkelsesrente, p.t. 8,5 prosent over den Norske Banks gjeldende referanserente, samt purregebyr og inkassoavgifter i henhold til lov.

3. Leveringsbestemmelser

Ordre skal avgis minst fire (1) + (3) arbeidsdager før ønsket leveringsdato. Hastetillegg tilkommer for leveranser som gjøres hurtigere enn (1) + (3) arbeidsdager etter bestilling. Helg starter fra Fredag kl. 16.00 og varer til Mandag kl. 08.00. Av hensyn til rasjonell distribusjon kan Gassleverandøren fastsette et minste tillatt leveransevolum. Levering på grunnlag av automatiserte bestillingsrutiner kan avtales spesielt. ADR tillegg faktureres pr. leveranse. Ved akuttlevering kan Gassleverandøren belaste eventuelle påløpte kostnader. Gassleverandøren har rett til å belaste tilleggskostnader som følge av lov, forskrift eller myndighetsvedtak, så som nye krav til lagret volum eller leveringstid/-måte. Miljøtillegg faktureres pr. leveranse.

4. Kjøperens ansvar

Kjøperen plikter å skaffe alle nødvendige tillatelser for håndtering og oppbevaring varen eller tjenesten. Kjøperen har også ansvar for at dennes anlegg er i funksjonell stand, kan motta den bestilte mengde og kvalitet, oppfyller myndighetspålagte krav samt, om nødvendig, grundig merking av leveringspunkter.

4.1. Gassleverandøren kan heve inngått avtale/leveranse dersom det er rimelig grunn til å forvente at Kjøperen ikke oppfyller punktet ovenfor, eller at Kjøperen er insolvent. Kjøperen skal regnes som insolvent hvis for eksempel all utbetaling er stanset, gjeldsforhandling er begjært eller forfalt gjeld ikke betales innen fristen.

4.2. Kjøperen plikter å informere Gassleverandøren om eventuelle endringer i forbruket som påvirker leveransene.

Hvis Kjøperens LPG-lager synker under alarmgrensen (20 %), plikter Kjøperen å informere Gassleverandøren om dette.

4.3. Hvis Kjøperen ikke er godkjent LPG-leverandør, må gass eller anlegg ikke videreselges til andre selskaper, personer eller virksomheter uten at dette er spesielt avtalt med Gassleverandøren.

4.4. Kjøperen plikter å holde adkomsten til leveringsstedet fremkommelig uansett årstid. Dersom leveransen hindres som følge av dårlig fremkommelighet til leveringsstedet, har Gassleverandøren rett til å belaste eventuelle ekstrakostnader som måtte oppstå i denne forbindelse. Finner Gassleverandøren at Kjøperens anlegg ikke oppfyller Gassleverandøren krav til sikkerhet, har Gassleverandøren ensidig rett til å nekte levering.

5. Force majeure

Partene er fritatt ansvar for alle konsekvenser av enhver omstendighet som ligger utenfor partenes kontroll, som hindrer eller i vesentlig grad forsinker eller vanskeliggjør oppfyllelsen av påtatte forpliktelser, så som vedtak eller inngripen fra myndighetshold, krig, krigshandlinger, sabotasje, streik, lockout, blokade, større ulykkeshendelser, havari, is hindring, andre trafikkforstyrrelser samt driftsforstyrrelser. Dette gjelder også drifts forstyrrelser på raffineriet hvor produktet kommer fra. Gassleverandøren har da rett til å finne tilsvarende produkt hos en annen produsent og de mer kostnader som da oppstår skal bli dekket av kunden. Hvis adkomsten eller transportmetoden som Gassleverandøren eller Gassleverandørens innleide transportør benytter, avstenges eller i vesentlig grad forsinkes eller vanskeliggjøres som følge av noen av de ovenfor angitte omstendigheter, har Gassleverandøren– uansett hvorfra den aktuelle varen eller tjenesten leveres – rett til å annullere, redusere eller utsette avtalte leveranser i den grad Gassleverandøren finner det påkrevd. I den grad Gassleverandøren i tråd med det ovenfor beskrevne utsetter en avtalt leveranse eller deler av denne, og Kjøperen skaffer erstatningskvantitet fra annet hold, skal avtalt kvantitet reduseres tilsvarende. Kjøperen har i de ovenfor beskrevne situasjoner rett til for egen regning å dekke et eventuelt underskudd på LPG fra andre leverandører.

Dersom en part påberoper seg bestemmelser i tråd med dette punktet ovenfor, skal den andre parten uten ugrunnet opphold skriftlig underrettes om dette.

6. Reforhandling / oppsigelse før tiden

Begge parter kan kreve reforhandling dersom forutsetningene for avtalen endres vesentlig. Reforhandling skal begjæres skriftlig. Dersom det foreligger vesentlig endrede forutsetninger og partene ikke har kommet frem til en ny overenskomst innen tre (3) måneder etter at reforhandlingen startet, kan begge parter si opp avtalen før tiden med tre (3) måneders oppsigelse.

7. Kjøperens undersøkelsesplikt / reklamasjonsfrister

Meddelt volum og leveringstidspunkt for utført leveranse fra Gassleverandøren til Kjøperen skal alltid regnes som godkjent av Kjøperen med mindre skriftlig reklamasjon presenteres omgående. Øvrige reklamasjoner må for å kunne gjøres gjeldende mot Gassleverandøren, presenteres i skriftlig form og så snart Kjøperen har avdekket eller burde ha avdekket feil eller mangler, og senest innen ett år fra tidspunktet for den aktuelle leveransen. Kvaliteten på leverte produkter er i tråd med Gassleverandørens standardspesifikasjoner eller særskilt avtalte spesifikasjoner. Dersom levert produkt ikke er i tråd med spesifikasjonen og produktet ikke er tatt i bruk, skal Gassleverandøren snarest mulig etter Kjøpers klagemål korrigere feil på produktet, eventuelt levere nytt, feilfritt produkt uten kostnad for Kjøperen. Kjøperen må fremsette reklamasjon innen fjorten dager fra mottak av leveransen. Hvis avvik fra spesifikasjonen kan konstateres først etter at produktet er tatt i bruk, må reklamasjon fremsettes innen fjorten dager fra den dagen da avviket ble avdekket eller burde vært avdekket. Kjøperen må fremsette skriftlig reklamasjon til Gassleverandøren innen de ovenfor angitte tidsfrister – hvis ikke mister Kjøperen retten til å påberope seg feil eller mangler.

8. Produktansvar / ansvarsbegrensning

Gassleverandørens ansvar skal alltid være begrenset til direkte tap og er for hvert skadetilfelle begrenset til ti (10) ganger prisgrunnlagsbeløpet for det aktuelle skadetilfellet. Kjøperen kan ikke fremsette krav mot Gassleverandøren vedrørende uteblitt fortjeneste, produksjonsbortfall, redusert omsetning, tapt omdømme eller annen indirekte skade.

Gassleverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av mangel eller feil på tank, mottaksforhold, utstyr eller feil som følge av sammenblanding med fremmede substanser. Det samme gjelder Kjøpers eller tredjeparts feilbruk av Gassleverandørens produkt. Gassleverandøren har ikke ansvar for skade på personer eller utstyr ved feil bruk, oppbevaring osv. av produktet.

Skade som ikke med rimelighet kunne vært unngått, og som oppstår på grunn av eller ved etterlevelse av lov, forskrift eller myndighetsvedtak eller rimelige sikkerhets-, helse- eller miljøtiltak, medfører ikke erstatningsansvar.

Gassleverandøren skal informere / distribuere sikkerhetsdatablad sammen med produktene.

I den grad Gassleverandøren pålegges produktansvar overfor tredjepart, plikter Kjøperen å holde Gassleverandøren skadefri i den utstrekning Gassleverandørens ansvar er begrenset i avsnittet over.

9. Tvisteløsning / anvendelig lov

Norsk lov gjelder for disse leveringsbetingelser, og tvister avgjøres endelig ved voldgift i Oslo i henhold til Lov om Voldgift av 14.mai 2004.